DISCLAIMER

In navolging van het bepaalde in de Wet 34/2002 van 11 juli, inzake de Maatschappelijke Diensten voor Informatie en Handel via Internet (Servicios de la Sociedad de la Información y el comercio electrónico, LSSICE), wordt onderstaand de algemene informatie over deze website gegeven:

Eigenaar: JOSPER, S.A.U.
A08277535
Adres: c/ Gutenberg, 11 – PINEDA DE MAR (08397) – Spanje
Contact:josper@josper.es
Telefoon: +34 937671516
Web: www.josper.es
Activiteit: De productie, montage en verkoop van grilovens voor industrie of privégebruik, alsmede van machines, gereedschap, vervaardigde producten en alle soorten van elementen voor de horeca-, decoratie-, keukenartikelen- en apparatuursector in het algemeen, de onderdelen hiervan en de accessoires.

INDUSTRIEEL EN INTELECTUEEL EIGENDOM

De volledige inhoud, namen, merken en gegevensbestanden waar de website www.josper.es toegang tot biedt, zijn eigendom van JOSPER, S.A.U. en maken deel uit van de industriële en intellectuele eigendomsrechten van de vennootschap of van derden die hiervan de eigenaar zijn. Het geven van toegang tot de website www.josper.es betekent in geen geval het afstand doen van de voornoemde rechten, noch de overdraging of volledige of gedeeltelijk cessie hiervan. Het impliceert ook niet de verlening door JOSPER, S.A.U. van het recht tot gebruik, exploitatie, reproductie, distributie of openbare bekendmaking van de inhoud of de zaken waar het industrieel eigendom betrekking op heeft, zonder de voorafgaande uitdrukkelijke toestemming te dien einde door de vennootschap of de derde persoon, eigenaar van de rechten, met uitzondering van het recht tot visualisering en op ontvangst van kopieën voor privégebruik van de gebruiker, dat altijd conform de beginselen van de goede wil en de van toepassing zijnde wetgeving uitgeoefend zal moeten worden.

BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS

In navolging van het bepaalde in de Wet 34/2002 van 11 juli inzake de Maatschappelijke Diensten voor Informatie en Handel via Internet (Servicios de la Sociedad de la Información y el comercio electrónico) en de Organieke Wet 15/1999 van 13 december inzake Bescherming Persoonsgegevens en de reglementen die deze wet uitwerken, informeert de WETTELIJKE VERANTWOORDELIJKE PERSOON VAN DE WEBSITE dat de persoonlijke gegevens die via de contactformulieren verschaft worden in het computerbestand opgenomen zullen worden, dat van de wettelijke voorgeschreven veiligheidsmaatregelen voorzien is en niet aan bedrijven of instellingen anders dan JOSPER, S.A.U. overgedragen of gecedeert zullen worden, zonder dat hier vooraf uitdrukkelijk toestemming voor gegeven is en dat deze gegevens alleen gebruikt zullen worden voor de levering van de gevraagde dienst en/of het informeren over producten, activiteiten en diensten van JOSPER, S.A.U.
Tevens delen wij u mede dat u uw recht op toegang, annulering, rectificatie en op het indienen van een bezwaarschrift uit kan oefenen door een schrijven te sturen naar JOSPER, S.A.U., calle Gutenberg, 11, 08397-Pineda de Mar, of door het sturen van een email naar josper@josper.es.
JOSPER, S.A.U. gebruikt cookies wanneer een gebruiker de website bezoekt. Deze cookies worden door JOSPER, S.A.U. gebruikt om de browsers van de geregistreerde gebruikers te herkennen nadat deze zich voor de eerste keer aangemeld hebben. Hierdoor wordt voorkomen dat zij zich weer moeten aanmelden iedere keer dat ze de site bezoeken om toegang te krijgen tot de zones en diensten die exclusief voor hun gereserveerd zijn. Tevens biedt het de gebruiker de mogelijkheid de website te personaliseren al naar gelang zijn preferenties en behoeften, zodat het niet nodig is de site bij ieder bezoek te personaliseren.

AANSPRAKELIJKHEID

Inhoud

De inhoud van deze website is enkel bedoeld voor het verschaffen van informatie over onze producten, diensten en onze professionele activiteiten.
JOSPER, S.A.U. is niet aansprakelijk voor besluiten die genomen mochten zijn door de gebruiker van de website op basis van de informatie die hier op vermeld wordt, in het bijzonder met betrekking tot de technische eigenschappen van de producten.
JOSPER, S.A.U. is niet aansprakelijk voor de informatie die niet door JOSPER, S.A.U. gegeven is of die zonder zijn autorisatie in zijn naam gepubliceerd is. Hij is ook niet aansprakelijk voor het onjuiste gebruik van de inhoud en behoudt zich het recht de informatie te actualiseren, te verwijderen, te beperken of de toegang ertoe tijdelijk of permanent te belemmeren.

Links naar andere pagina’s

De links die op www.josper.es verschijnen hebben slechts een informatief karakter. JOSPER, S.A.U. kan de informatie, de inhoud van deze websites noch de producten en diensten die hier aangeboden worden controlen of verifiëren. Dientengevolge is JOSPER, S.A.U. niet aansprakelijk voor enig aspect van de site dan ook, in het bijzonder wat betreft de inhoud.

Technische aspecten

JOSPER, S.A.U. garandeert de continuïteit van het funcioneren van deze website niet, noch dat deze site altijd operatief en beschikbaar is.
JOSPER, S.A.U. is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade, ook niet die aan computersystemen of voor het binnendringen van virussen die op het netwerk voorkomen en het gevolg zijn van het surfen op internet, wat nodig is voor het bezoek aan onze website.

Verplichting van de gebruiker

De gebruiker zal aansprakelijk zijn voor de schade die JOSPER, S.A.U. op mocht lopen ten gevolge van het niet nakomen van elke willekeurige verplichting die in deze disclaimer vastgesteld is.
Met betrekking tot het bezoek aan de site, verplicht de gebruiker zich ertoe nauwkeurig en trouw de aanbevelingen op te volgen die JOSPER, S.A.U. geeft met betrekking tot het gebruik hiervan. Te dien einde, zal JOSPER, S.A.U. zich via elk willekeurig communicatiemiddel via de web tot de gebruikers richten.

DUUR EN WIJZIGINGEN

JOSPER, S.A.U. heeft het recht de voorwaarden die hier vastgelegd worden, op unilaterale wijze, geheel of gedeeltelijk, te wijzigen. Iedere willekeurige wijziging zal op dezelfde wijze als in deze disclaimer bekend gemaakt worden.
De tijdelijke geldigheidsduur van deze disclaimer komt dus overeen met de tijdsduur waarop hij te zien is, tot het moment waarop zij geheel of gedeeltelijk door JOSPER, S.A.U. gewijzigd wordt.
JOSPER, S.A.U. zal de werking van deze website kunnen beëindigen, schorsen of onderbreken zonder dat de gebruiker daar een schadevergoeding voor kan claimen. Na de beëindiging, zal de gebruiker alle informatie met betrekking tot JOSPER, S.A.U. die hij, in welk formaat dan ook, via de mededelingen die persoonlijk tot hem gericht zijn verkregen heeft, moeten vernietigen.

VAN TOEPASSING ZIJNDE WETGEVING EN RECHTSGEBIED

Voor ieder willekeurig conflict met betrekking tot de onderhavige servicevoorwaarden, aanvaarden de partijen uitdrukkelijk de onderwerping aan de rechtbanken van Arenys de Mar en de desbetreffende autonome en nationale wetgeving.

DIT IS EEN VERTROUWELIJKE E-MAIL

Dit bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde en is vertrouwelijk. Als u het per abuis ontvangt, verzoeken wij dat u ons informeert en dat u het verwijdert.

POLÍTICA DE CALIDAD

La actividad que JOSPER®, S.A.U. considera conformes a la calidad exigida según la Norma Internacional ISO 9001:2008 es:

Diseño, Ensamblaje, Comercialización, Puesta en Marcha y Asistencia Técnica de hornos de brasa. Comercialización de carbón vegetal y pastillas de combustión. Comercialización de productos y accesorios de menaje para hornos.

La declaración de Política recoge como líneas maestras:

1. Compromiso en cumplir las exigencias legales y reglamentarias, requisitos y expectativas explícitas e implícitas de nuestros clientes.
2. Difundir en todos los niveles de nuestra estructura los objetivos y criterios de Calidad.
3. Implantar los indicadores de Calidad, así como realizar un seguimiento del nivel de progreso de los mismos, de forma que nos permita conocer y asegurar el producto y el nivel de calidad deseado por nuestro cliente.
4. Velar para que las condiciones de trabajo sean óptimas mediante la evaluación de los riesgos que pueden producirse en los procesos, eliminando en lo posible los mismos y reduciendo los evaluados.
5. Desarrollar los programas de formación continua tendentes a la mejor cualificación de nuestros trabajadores, implicando así a todo el personal en la consecución de todos los objetivos establecidos en el presente documento.
6. Consolidar el proceso de mejora continua en el desempeño de todas las actividades realizadas en JOSPER®.
7. Fomentar y conseguir un ambiente motivador de todos los miembros de la empresa.
8. Ser respetuosos con el medioambiente reduciendo los consumos, la contaminación y la producción de residuos para conservar los recursos naturales.

La Dirección hace esta política accesible y la pone a disposición de sus clientes, todos sus empleados, proveedores y para el público en general.

La Política se mantiene al día mediante revisiones periódicas, coincidiendo con las revisiones del sistema por parte de la Dirección, con el fin de que tenga en cuenta los cambios en las condiciones del entorno y la información recibida. En ese sentido la Dirección proporciona y proporcionará todos los medios humanos, técnicos y económicos necesarios para alcanzar los objetivos y metas que se establezcan programada y periódicamente.

Sandra Juli Carlie
Directora General